Terramare Tänään 02 2019-2020

NAANTALIN SATAMA | HIILI- JA VILJALAITURIN JATKEURAKKA

07

Viljami Elo on työkohteesta innostunut. – Tämä Naantalin sataman laiturijatkeen työmaa on todella mielenkiintoinen. Ran- nan jyrkkyyden vuoksi laiturin ulkoreunan kohdalla pisimmät asennettavat porapaa- lut ovat jopa 20-metrisiä. Paalujen porauk- set toteutetaan työlautoiltamme Paalulta ja Upilta. Asennamme laiturijatkeen perustuk- seksi kaikkiaan 110 porapaalua ehjään kallioon. Kukin paalu on halkaisijaltaan noin 800 mm, Elo kertoo. – Laiturijatkeen perustustöihin sisältyy siir- tymälaatan sisältämä porapaaluseinä, jol- la estetään maa-aineksen huuhtoutuminen sen taustalta. Tiiviiseen ponttilukolliseen porapaaluseinään asennetaan parisen- kymmentä 30-metristä ankkuritankoa. Sei- nän valmistuttua toteutetaan laiturijatkeen taustatäyttö, Elo toteaa. LAADUKKAAT BETONIRAKENTEET Paalutustöiden valmistuttua toteutetaan laiturijatkeen kannen betonirakenteet. Lai- turin elementtipalkit ja kuorilaatat valetaan Pansiossa, josta ne kuljetetaan kohteeseen Terramaren työlautta Bolle III:lla. Elementit ja kuorilaatat asennetaan laiturin runko- palkkien päälle monitoimialus Meri-Pekan avustuksella. Elementtiasennuksen jälkeen toteutetaan laiturijatkeen kannen valu, pin- tatyöt ja laiturivarusteiden asennus. – Työt jatkuvat keskeytymättä talven yli, joten toiveet lauhasta talvesta ovat korke- alla. Työmaa-alueemme on muulta osin rauhallinen, eikä se vaikuta juurikaan sa- taman toimintaan, joten sen puolesta työt sujuvat joutuisasti, Elo toteaa lopuksi.

01 82-METRISEEN LAITURIJATKEESEEN 110 PORAPAALUA S ekä aluskäynneillä että rahti- ja matkustajamäärillä mitaten Suomen merkittävimpiin satamiin kuuluva 2019 käynnistyneiden töiden on määrä valmistua vuoden 2020 toukokuun lop- puun mennessä.

Naantalin satama pidentää niin kutsuttua hiili- ja viljalaituriaan. Laiturin jatkamisella varaudutaan suurten Panamax-luokan rah- tialusten käyntimäärien kasvuun ja muuhun vilkastuvaan laivaliikenteeseen mm. puuha- ke- ja viljarahtien osalta. Terramare toteuttaa uuden 82 metriä pitkän ja 20 metriä leveän betonilaituri- jatkeen porapaaluperusteisena. Elokuussa

LAITURIJATKE JYRKKÄÄN RANTAAN Naantalin sataman laiturijatkeurakka to- teutetaan alueelle tyypilliseen jyrkkään kalliorantaan. Rakennettavan laiturijatkeen ulkoreunan kohdalla, 20 metrin päässä rantaviivasta, luonnollista syvyyttä on jo 15 metriä. Terramarella kesällä 2018 aloit- tanut nuori insinööri ja työmaapäällikkö

01

ILMAKUVA NAANTALIN SATAMAN laiturialueista. Etualalla näkyy laitu- rijatkeen työmaa porakalustoineen. Kuvassa myös satama-alueella sijait- sevat suuret viljasiilot ja voimalaitos. TYÖMAAPÄÄLLIKKÖ VILJAMI ELO esittelee laiturijatkeen taustalle toteutettavaa tiivistä porapaalusei- nää, jolla estetään maa-aineksen huuhtoutuminen mereen.

02

02

TEKSTI JA KUVA 2: MARKKU SALONEN, KUVA 1: TERRAMARE

KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online