Terramare Tänään 02 2019-2020

RAUMAN SATAMA | PETÄJÄS 4 -LAAJENNUSHANKE

04

RAUMAN SATAMA LAAJENEE KUUDELLA HEHTAARILLA

TEKSTI JA KUVAT: MARKKU SALONEN, HAVAINNEKUVA 03: RAUMAN SATAMA OY

R auman Satama Oy käynnisti loka- kuussa kokoluokaltaan mittavan Petäjäs 4 -hankkeen. Kyseessä on sataman kenttätilojen laajentaminen Ulko- Petäjäksen alueella. Nyt aloitettu laajen- nus on nimensä mukaisesti kokonaishank- keen neljäs. Terramare toteuttaa Petäjäs 4 -hankkeessa kuuden hehtaarin kokoisen satamakenttä- laajennuksen. Noin kahden vuoden pitui- seen urakkaan sisältyy sekä maa- että vesi- rakentamista. Laajennus toteutetaan mereen louhetäytöllä. Urakkaan sisältyvät myös alu- een pilaantuneiden maiden ja saven ruop- paukset sekä rakennettavan ja tiivistettävän louhetäytön pinta-, viemäröinti- valaistus- ja maisemointityöt. Laajennus vaatii lisäksi väylämuutoksen merimerkkeineen. – Aloitimme Rauman sataman laajen- nusurakan suojaamalla kohteen siltti- ja ilmakuplaverhoilla, jotka estävät esimer- kiksi ruoppauksesta hetkellisesti aiheutuvan veden sameuden pääsyn ympäröivään ve- sistöön. Silttiverhon pituus on 700 metriä.

Suojaverhon ilmakuplaputkella suojattu kohta toimii lasti- ja yhteysalusten kulku- väylänä, Terramaren työmaapäällikkö Markku Pöyhönen kertoo.

den maiden ruoppaukset, jonka jälkeen aloitettiin saven ruoppaukset. Kohteesta poistetaan lähes 300 000 m 3 savea aina 27 metrin syvyyteen asti. Ruoppauksissa käytetään Terramaren suorituskykyistä ja monipuolista kahmariruoppaaja Kahmari 2:sta. Työvaiheiden mukaan alus käyttää

LAAJAT RUOPPAUKSET Alueella toteutettiin aluksi pilaantunei-

02

TERRAMAREN TOIMINTAPERIAATTEET: TEHDÄÄN MITÄ LUVATAAN, KERRALLA KUNTOON JA YHTEISTYÖLLÄ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online