Terramare Tänään 02 2019-2020

TERRAMAREN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN KUULUMISIA

12

MONIPUOLISISTA KESÄTÖISTÄ ARVOKASTA KOKEMUSTA!

01

K aikkiaan viisi rakennusalan opis- kelijaa sai ensikosketuksensa vesi- rakennustöihin viime kesänä. Seu- raavassa heidän kaikkien henkilökohtaisia ajatuksiaan ja kokemuksiaan työskente- lystä Terramaren monipuolisissa kohteissa Suomessa ja Ruotsissa.

– Oli hienoa päästä Terramarelle työnjoh- toharjoitteluun ja suuruusluokaltaan todella mittavaan kohteeseen, jossa kokoluokat oli- vat valtavia esimerkiksi talonrakentamiseen verrattuna. Sain arvokasta kokemusta kan- sainvälisestä tiimitoiminnasta ruotsalaisten ja hollantilaisten parissa, jossa sekä ruotsin että englanninkielen taidoilla oli päivittäis- tä käyttöä, Vilhelm kertoo. – Sain tiedon Terramaren harjoittelupai- kasta opettajaltani ja tartuin tilaisuuteen. Vesirakennusala teki vaikutuksen ja on eh- dottomasti vahva vaihtoehto tulevaisuuden suunnitelmiini. Periodityökin sopi minulle hyvin. Työskentelin kaksi viikkoa työmaalla ja vietin viikon pituiset vapaat Suomessa. Lähetän lämpimät terveiset kaikille tiimim- me työkavereille. Oli ilo työskennellä autta- vien ja opastavien ammattilaisten parissa, Vilhelm toteaa. |

etenivät – näpertelystä ei ollut tietoakaan! Ripeästä aikataulusta huolimatta työilma- piiri oli iloinen ja viihtyisä, Kaisa kertoo. – Tehtäviini kuului mm. massanseurantaa, perehdytyksiä, MVR-mittaustöitä ja rapor- tointia. Koin projektikohtaisen työn kiin- nostavaksi, ja monipuoliset tehtävät pitivät mielenkiintoa yllä kesätyöjaksoni loppuun asti. Työkokemus oli todella opettavainen ja vesirakennusalan työt kiinnostaisivat jat- kossakin, Kaisa toteaa. |

KAISA HARJUNPÄÄ Neljättä vuotta rakennus- ja yhdyskuntatek- niikkaa opiskeleva Kaisa Harjunpää toimi työnjohtoharjoittelijana Koirasaarten esira- kennuskohteessa Helsingissä. – Innostuin hakemaan kesätöitä Terrama- relta koululaitoksessamme järjestetyn esitel- män pohjalta. Olin todella yllättynyt Koira- saarten työmaalla siitä, kuinka valtavista massoista oli kyse, ja kuinka nopeasti työt

VILHELM HELENIUS Rakennus- ja yhteiskuntatekniikkaa opiske- leva Vilhelm Helenius aloitti noin puolen vuoden pituisen työnjohtoharjoittelun Nor- vikin sataman laiturityömaalla Ruotsissa heinäkuussa.

01

KAISA HARJUNPÄÄ keskustelemassa kesätyökokemuk- sistaan Terramaren toimitusjohtajan Hannu Tomperin kanssa.

SEURAA TERRAMAREN KUULUMISIA SOMESSA!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online