Terramare Tänään 02 2019-2020

10 YHTEISTYÖKUMPPANIEN KUULUMISIA | OY BALTIC DIVERS LTD & DIVECON OY

04

DIVECON.FI

OY BALTIC DIVERS LTD | DIVERS.FI

DIVECON OY | WWW.DIVECON.FI

05

DIVERS.FI

>

Pintahenkilöstö auttaa myös sukeltajaa varusteiden pukemisessa ja riisumisessa. Rakennussukeltaja voi käyttää myös ke- vyttä sammakkopukua esimerkiksi tarkas- tussukelluksissa. Oleellinen osa rakennus- sukellustoimintaa on myös varusteiden ja laitteiden huolto sekä ylläpito. Myös oikea- oppinen pukeutuminen on eri vuodenaikoi- na tärkeää. – Olipa kyseessä mikä vuodenaika ta- hansa perusperiaate on se, että sukeltaja ei saa kylmettyä eikä lämmetä liikaa. Ra- kennussukeltajan kuivapuvun alle voidaan lisätä teknisten kerrastojen lisäksi villaista vaatetta olosuhteiden mukaan, joten esi- merkiksi talvella kuusiasteisessa vedessä- kin pärjää hyvin. Ainoa haaste talvisin on varusteiden jäätyminen, jota tulee välttää. Kesäisin taas pintavedet voivat olla todella lämpimät, joten hiki tulee ahertaessa hel- posti, Baltic Divers Oy:n Teleni kertoo. – Rakennussukeltajan varusteisiin kuuluu tietysti myös hengityskaasuletkut. Pinta- henkilöstö valvoo kaasunsyöttöä ja ve- denalaiset työajat määräytyvät tarkasti sukellusjärjestelmien mukaan turvallisuus- normeja noudattaen. Hengityskaasu sisäl- tää happea ja typpeä. Matalissa vesissä työaika voi olla maksimissaan kaksi tuntia

kerrallaan, mutta syvemmällä, kuten esi- merkiksi 15 metrissä, työaika on turvalli- suusmääräysten mukaan 70 minuuttia. Hengityskaasua voidaan toki rikastaa ha- pella, jolloin työaikaa veden alla voidaan pidentää. Vastapainoisesti sukeltajan on noustava sukellusten välillä pitämään tun- tienkin pituisia taukoja, jotta typpi poistuu verenkierrosta ja vältytään niin kutsutulta sukeltajan taudilta, Divecon Oy:n Vene- mies kertoo. SUKELTAJAN OMINAISUUDET Ammattisukeltajia valmistuu vuosittain alle parikymmentä, joista rakennussukeltajiksi päätyy vain muutama. Työ on henkisesti ja fyysisesti vaativaa, mutta oikealla asenteel-

la myös palkitsevaa. – Hyvä rakennussukeltaja haluaa kehittyä ja onnistua työssään. Toimivassa tiimityös- sä ja kokemuksen kertyessä on palkitsevaa huomata, että pystyy vastaamaan kaiken- laisiin vastaan tuleviin haasteisiin. Lopulta tyytyväinen asiakas on se suurin kiitos, jonka rakennussukeltaja voi saada, Teleni toteaa. – Hyvän rakennussukeltajan luonteen- piirteitä ovat terveen maalaisjärjen käyt- tö, kylmähermoisuus ja tiimihenkisyys. Ja haasteista selvitään päivittäisellä hurtilla huumorilla – se pitää suupielet oikein päin, Venemies toteaa lopuksi.

04

RAKENNUSSUKELTAJAN KYPÄRÄ ON TEKNISESTI monipuolinen laite. Siihen sisältyvät sukelluspuhelin sekä valo- ja tallennuslaitteet. Pintahenkilöstö voi seurata sukeltajan työskentelyä näyttölaitteen avulla. RAKENNUSSUKELTAJAN KUIVAPUVUN ALLE voidaan lisätä teknisten kerrastojen lisäksi villaista vaatetta olosuhteiden mukaan, joten esimerkiksi talvella kuusiasteisessa vedessäkin pärjää hyvin.

05

TERRAMAREN TOIMINTAPERIAATTEET: TEHDÄÄN MITÄ LUVATAAN, KERRALLA KUNTOON JA YHTEISTYÖLLÄ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online