TERRAMARE yleisesite / brochure

KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

2 SISÄLTÖ | INDEX

TERRAMARE OY — KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

MONIPUOLISTA ERIKOIS- OSAAMISTA KAIKILLA VESI- RAKENTAMISEN OSA-ALUEILLA´ ´

VERSATILE KNOW-HOW IN ALL ASPECTS OF MARINE CONSTRUCTION´ ´

3

FI

4

TERRAMARE OY | ESITTELY

6

PALVELUT JA ERKOISOSAAMINEN

10

ESIMERKKEJÄ PROJEKTEISTA

14

VESIRAKENNUSKALUSTO

18

VESIRAKENNUSALAN AMMATTILAISET

20

YHTEYSTIEDOT

EN

4

TERRAMARE OY | ABOUT US

6

SERVICES & SPECIAL KNOW-HOW

10

EXAMPLE OF PROJECTS

14

MARINE PLANT

18

DREDGING AND MARINE EXPERTS

20

CONTACT

WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

TERRAMARE PROCHURE

Terramare on johtava vesirakennusurakoitsija markkina-alueellaan. Tarjoamme asiakkaillemme pitkäaikaisen ja luotettavan kokemuksen satama- ja vesiväyläverkoston rakentamisessa sisältäen kattavasti kaikki osa-alueet. Terramare hallitsee laajoja ja teknisesti monipuo- lisia kokonaisuuksia. Olemme erikoistuneet ruop- paukseen, vedenalaiseen louhintaan, satama- ja laiturirakentamiseen, liukuvalukohteisiin sekä ympäristörakentamiseen. Pitkä kokemus, kansainvälisyys ja määrätietoinen kehitystyö ovat tehneet Terramaresta vesira- kennusalan huippuosaajan. Se mahdollistaa laadukkaat, kustannustehokkaat ja aikatauluun toteutettavat projektit.

Terramare is a leading harbour and marine con- struction contractor in its market area. We provide our customers with long-term and reliable experi- ence in the construction of the port and waterway network, covering all aspects of the field. Terramare manages large and technically versatile projects. We are specialised in dredging works, underwater drilling and blasting, port and harbour construction, concrete slipform casting as well as environmental construction. Long experience, internationality and determined development work have made Terramare a top dredging and marine expert. This enables us to execute high-quality projects, cost-effectively and on time.

FI

EN

MARKKINA-ALUEEMME | OUR MARKET AREA

Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa, mutta myös maailmanlaajuisesti emoyhtiömme Boskaliksen kanssa. Vedenalainen louhintapalvelumme kattaa koko maailman.

We operate mainly in the Nordic countries and the Baltic countries, but also globally with our parent company Boskalis. Our underwater drill- ing and blasting service covers the whole world.

TERRAMARE PROJECTS

OFFICES

TERRAMARE OY — KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

5

Royal Boskalis Westminster N.V. is a leading global services provider operating in the dredging, maritime infrastructure and mari- time services sectors. The company provides creative and innovative all-round solutions to infrastructural challenges in the maritime, coastal and delta regions of the world with services including the construction and maintenance of ports and waterways, land recla- mation, coastal defence and riverbank protection. In addition, Boskalis offers a wide variety of marine services and contracting for the oil and gas sector and offshore wind industry as well as salvage solutions (SMIT Salvage). Furthermore, Boskalis has a number of strategic partnerships in harbour towage and terminal services (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage and Smit Lamnalco). With a versatile fleet of more than 900 vessels and floating equipment and 10,700 employees, including associated companies, Boskalis operates in 90 countries across six continents. > www.boskalis.com BOSKALIS – OUR PARENT COMPANY

BOSKALIS WORLD

BOSKALIS PROJECTS

OFFICES

WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

TERRAMARE PROCHURE

6 PALVELUT | SERVICES

NÄKYMÄ TYÖKOHTEESTA HELSINGIN SATAMA, LÄNSISATAMA | HERNESAAREN 313-METRISEN RISTEILYLAITURIN RAKENTAMINEN KUVASSA: LAITURIN KULMATUKIMUURIELEMENTTIEN ASENNUS

VIEW OF WORKSITE PORT OF HELSINKI, WEST HARBOUR, FINLAND | 313-METRE CRUISE SHIP QUAY WALL WORK PICTURED: THE INSTALLATION OF THE QUAY WALL ELEMENTS

TERRAMARE OY — KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

TERRAMARE HALLITSEE LAAJOJA JA TEKNISESTI MONIPUOLISIA KOKONAISUUKSIA´ ´

TERRAMARE EXECUTES LARGE AND TECHNICALLY DEMANDING PROJECTS RELIABLY AND EFFECTIVELY´ ´

7

READ MORE ABOUT SERVICES: WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

SERVICES & SPECIAL KNOW-HOW

PALVELUT & ERIKOISOSAAMINEN

8

1. RUOPPAUS Toteutamme erilaisia ruoppauksia laiva- väylillä, kanavissa, satama-altaissa ja ran- tarakennuskohteissa. Näihin sisältyvät myös ympäristöruoppaukset ja jälkikäsittelyt. 2. VEDENALAINEN LOUHINTA Käytämme vedenalaisissa louhinta-, poraus- ja räjäytystöissä kehittämäämme pumpatta- vaan räjähdysaineeseen perustuvaa louhinta- menetelmää. 3. SATAMA- JA LAITURIRAKENTAMINEN Erikoisosaamisemme kattaa kaiken tyyppisten satamalaitureiden ja -alueiden rakentamisen mm. rahti-, matkustaja- ja teollisuussatamiin. 4. LIUKUVALUKOHTEET Liukuvaluosaamisemme mahdollistaa mm. laiturielementtien, siilojen, porrastornien, savupiippujen, säiliöiden ja vesitornien raken- tamisen. 5. YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Ympäristörakentamiseemme kuuluvat mm. pilaantuneiden maamassojen ruoppaukset, läjitykset ja jälkikäsittelyt. Lisäksi siihen kuuluvat merenpohjassa olevien vaarallisten esineiden kauko-ohjatut käsittelyt. 6. ERIKOISKOHTEET Erikoisosaamisemme soveltuu moniin vesi- ja rantakohteisiin, kuten pato- ja aallonmurta- jarakentamiseen, laivaväylien merimerkkien asentamiseen, raskaisiin paalutuksiin, keino- saarien rakentamiseen sekä tuulivoimaloiden meriperustusten toteuttamiseen. Kalustomme soveltuu myös vaativiin nostotöihin niin meri- kuin sisävesialueilla.

FI

01

03

05

TERRAMARE OY — KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

SERVICES & SPECIAL KNOW-HOW

9

1. DREDGING AND RECLAMATION We execute different types of dredging of channels, waterways, harbour basins and other onshore projects. Environmental dredg- ing and postprocessing of contaminated soils are included.

EN

2. UNDERWATER DRILLING AND BLASTING

We use our in-house developed blasting method utilising liquid explosives for under- water drilling and blasting works.

02

3. PORT AND HARBOUR CONSTRUCTION Our special know-how covers the construction of all kinds of quays and harbour and port areas for cargo, passengers and industry. 4. CONCRETE SLIPFORM CASTING Our know-how in slipform casting enables the construction of quay wall elements, silos, stairways, chimneys, tanks, water towers and similar items. 5. ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION Our environmental construction includes, among other things, dredging and treatment of contaminated sediments. In addition, it encompasses remote-controlled handling of dangerous objects on the sea bottom. 6. SPECIAL PROJECTS Our special expertise is also suitable for many other onshore and offshore projects, such as breakwaters, coastal protection, embankments, beacons, heavy duty piling, artificial islands and construction of sea bottom foundations for wind power plants.

04

06

READ MORE ABOUT SERVICES: WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

SERVICES & SPECIAL KNOW-HOW

10 PROJEKTIT | PROJECTS

NÄKYMÄ TYÖKOHTEESTA TUKHOLMAN SATAMAT, NORVIKIN SATAMA, RUOTSI | 1 140-METRISEN LAITURIOSUUDEN RAKENTAMINEN

VIEW OF WORKSITE PORTS OF STOCKHOLM, STOCKHOLM NORVIK PORT, SWEDEN | 1,140-METRE QUAY WORK

TERRAMARE OY — KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

PROJEKTIKOHTEINAMME SATAMAT, LAIVAVÄYLÄT JA YMPÄRISTÖ- HANKKEET´ ´

OUR PROJECTS: FAIRWAYS, PORTS & HARBOURS, ENVIRONMENTAL ASSIGNMENTS´ ´

11

READ MORE ABOUT PROJECTS: WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

PROJECTS

ESIMERKKEJÄ PROJEKTEISTA

12

1. STOCKHOLM NORVIK PORT, RUOTSI Asiakas: Tukholman Satamat | 2016–2017 Ruoppaus: 780 000 m 3 , louhinta: 200 000 m 3 , louheperustus 1 400-metriselle laiturilinjalle. 2. STOCKHOLM NORVIK PORT, RUOTSI Asiakas: Tukholman Satamat | 2016–2019 Kulmatukimuurielementein ja porapaalutuksin 3. MUSSALO HARBOUR, KOTKA Asiakas: HaminaKotka Satama | 2018–2019 D-terminaali. Uusi 220-metrinen kulmatukimuu- rilaituri, uusi 620-metrinen aallonmurtaja ja satama-altaan syventäminen. 4. LÄNSISATAMA, HELSINKI Asiakas: Helsingin Satama | 2017–2018 Hernesaaren risteilylaituri. Uusi 313-metrinen kulmatukimuurilaituri. 5. JAWAHARLAL NEHRU PORT, INTIA Asiakas: Jawaharlal Nehru Port | 2017–2018 Vedenalainen louhinta omalla poratorni- kalustolla. Louheen irrotus väylältä: 33 000 m 3 . 6. PORT OF KAPELLSKÄR, RUOTSI Asiakas: Kapellskärin Satama | 2014–2016 240-metrinen kulmatukimuurilaituri ja 245-metri- nen pistolaituri, tihtaali ja kaksi ramppia. 7. HAMINAN SATAMA Asiakas: HaminaKotka Satama | 2017–2018 140-metrisen PK3-laiturin vahvistus ja laajennus, 123-metrinen uusi pistolaituri, tihtaali ja kaksi ramppia. perustettavia laituriosuuksia. Yhteispituus 1 140 metriä.

FI

01

03

05

8. METSÄ FIBRE, ÄÄNEKOSKI Asiakas: Metsä Fibre | 2015–2016

120-metrisen biotuotetehtaan piipun perustukset, piipun liukuvalurakentaminen ja teräsrakenteet. _

07

| Projektien avainluvut pyöristetty.

TERRAMARE OY — KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

EXAMPLES OF PROJECTS

13

1. STOCKHOLM NORVIK PORT, SWEDEN Client: Ports of Stockholm | 2016–2017 Dredging: 780,000 m 3 , blasted rock: 200,000 m 3 , foundation rockfill for 1,400-metre quay. 2. STOCKHOLM NORVIK PORT, SWEDEN Client: Ports of Stockholm | 2016–2019 Retaining quay wall elements and quay sections founded on bored piles. Total length 1,140 metres. 3. MUSSALO HARBOUR, KOTKA, FINLAND Client: Port of HaminaKotka | 2018–2019 D terminal. New 220-metre retaining quay wall. New 620-metre breakwater. Deepening of the harbour basin. 4. WEST HARBOUR, HELSINKI, FINLAND Client: Port of Helsinki | 2017–2018 Cruise ship quay at Hernesaari. New 313-metre long retaining quay wall. 5. JAWAHARLAL NEHRU PORT, INDIA Client: Jawaharlal Nehru Port | 2017–2018 Underwater drilling and blasting work including the removal of 33,000 m 3 of blasted rock from the fairway. 6. PORT OF KAPELLSKÄR, SWEDEN Client: Port of Kapellskär | 2014–2016 240-metre long retaining quay wall, 245-metre long jetty with dolphin and two ramps. Strengthened and extended 140-metre long quay, new 123-metre long river vessel jetty and two ramps. 8. METSÄ FIBRE, ÄÄNEKOSKI, FINLAND Client: Metsä Fibre | 2015–2016 120-metre high chimney including foundation, slipform casting and steel structures. _ 7. PORT OF HAMINA, FINLAND Client: Port of HaminaKotka | 2017–2018

PROJECTS EN

02

04

06

08

| Project quantities rounded off.

READ MORE ABOUT PROJECTS: WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

14 KALUSTO | MARINE PLANT

NÄKYMÄ TYÖKOHTEESTA GÄVLEN SATAMA, RUOTSI | VÄYLÄTYÖT KUVASSA: 188-TONNISEN VÄYLÄMAJAKAN PERUSTUKSEN ASENNUS

VIEW OF WORKSITE PORT OF GÄVLE, SWEDEN | FAIRWAY WORK PICTURED: THE INSTALLATION OF A 188-TONNE LIGHTHOUSE FOUNDATION

TERRAMARE OY — KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

MONIPUOLISEEN VESI- RAKENNUSKALUSTOOMME KUULUU YLI 40 UIVAA YKSIKKÖÄ´ ´

WE OWN A VERSATILE MARINE CONSTRUCTION FLEET, COMPRISING OVER 40 UNITS´ ´

15

READ MORE ABOUT MARINE PLANT: WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

MARINE PLANT

VESIRAKENNUSKALUSTO

16

1. RUOPPAAJAT Kalustoomme kuuluu laaja valikoima suoritusky- kyisiä kuokka- ja kahmariruoppaajia. Ruoppaajat voidaan varustaa myös ympäristökauhalla.

FI

2. LASTIALUKSET Itsekulkevilla ja hinattavilla proomuillamme on lastikapasiteettia 150 m 3 −660 m 3 .

01

3. PORALAUTAT Toteutamme poralautoiltamme louhintakohteet kehittämällämme pumpattavalla räjähdysaineella.

4. TYÖLAUTAT Monipuoliset ja erikokoiset tukijaloilla varustetut työlauttamme voivat toimia mm. nosturien ja paalutuslaitteiden alustana tai lastaus-, varasto- ja työtasoina. 5. UIVAT NOSTURIT Uivalla nosturilla on avainasema mm. kulmatu- kimuurien ja muiden massiivisten elementtien kuljetuksissa ja asennuksissa. 6. PAALUTUSKALUSTO Käytämme tehokkaita hydraulisia Junttan- paalutuslaitteita, jotka voidaan asentaa työ- tai ruoppaajalautoille.

03

05

7. LIUKUVALUKALUSTO Liukuvalukalustollamme voimme toteuttaa

monipuolisia ja mittavia kohteita, kuten laituri- elementtejä, hissitorneja, savupiippuja, siiloja ja vesitorneja.

8. MUU KALUSTO Monipuoliseen vesirakennuskalustoomme sisältyy lisäksi monitoimialuksia, hinaajia sekä maaraken- nuskalustoa.

07

TERRAMARE OY — KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

MARINE PLANT

17

1. DREDGERS Our fleet includes a broad selection of highly effi- cient backhoe dredgers and grab dredgers. Dredg- ers can be equipped with environmental buckets.

MARINE PLANT EN

2. BARGES Self-propelled and towable barges have cargo capacity of 150 m 3 −660 m 3 .

02

3. DRILL PLATFORMS We carry out marine blasting projects with our drill platforms using liquid explosives mainly developed in-house. 4. WORK PONTOONS Versatile work pontoons of various sizes equipped with spuds can function as platforms for lifting cranes and piling equipment or as platforms for loading, warehouse and working. 5. FLOATING CRANES The floating crane plays a key role, e.g. in the transportation and installation of retaining quay wall elements and other massive elements.

04

6. PILING EQUIPMENT We use powerful hydraulic piling rigs, which can be installed on work pontoons and dredgers.

06

7. SLIPFORM CASTING With our slipform casting equipment, we can ex- ecute diverse and substantial projects ranging from quay elements to elevator towers, chimneys, silos or water towers. 8. OTHER PLANT In addition, our versatile fleet includes multipurpose vessels, tugs and other marine construction equip- ment.

08

READ MORE ABOUT MARINE PLANT: WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

VESIRAKENNUSALAN AMMATTILAISET 18

KANSAINVÄLISTÄ HUIPPUOSAAMISTA Palveluksessamme on noin 200 satama-, vesi- ja liukuvalurakentamisen ammattilaista, jotka vastaavat työkohteiden kartoituksesta, työnsuunnittelusta ja urakan toteutuksesta. Kansainvälisessä yhteistyössä toimimme Boskalis Area Nordic -tiimin ja emoyhtiömme Boskaliksen henkilöstön kanssa. KEHITYSTYÖ JA INNOVAATIO Määrätietoinen koulutus takaa henkilöstömme huippuosaamisen. Olemme tunnettuja myös innova- tiivisesta ja rohkeasta työmenetelmien ja tekniikan kehittämisestä.

FI

HENKILÖSTÖ

• • • • • • • •

Tekniset toimihenkilöt

Alusten kuljettajat ja miehistö Nosturi- ja paalutushenkilöstö Liukuvalu- ja betonihenkilöstö

Mittahenkilöstö

Porarit ja panostajat Konepaja-asentajat

Muut rakennusalan osaajat

TURVALLISUUS, LAATU JA YMPÄRISTÖ Olemme tunnettuja ja palkittuja työturvallisuudes- tamme sekä korkeasta laadusta että ympäristön huomioimisesta. Bureau Veritas Certification on arvioinut Terramaren toimintajärjestelmää 90-luvulta lähtien ja todennut sen täyttävän kansainvälisten standardien vaatimuk- set. Työturvallisuutemme täyttää OHSAS 18001 mukai- set vaatimukset. Laatujärjestelmämme ovat sertifioi- dut laatustandardin ISO 9001 että ympäristöstan- dardin ISO 14001 mukaan. RALA r.y. on myöntänyt Terramare Oy:lle rakennus- yrityksen pätevyystodistuksen pääurakointiin.

BIO

TERRAMARE KÄYTTÄÄ BIOHAJOAVIA VAIHTEISTOÖLJYJÄ JA VOITELURASVOJA.

NINA TURVALLISUUSOHJELMA Noudatamme emoyhtiömme kansainvälistä NINA- työturvallisuusohjelmaa ”No Injuries, No Accidents”.

TERRAMARE USES BIODEGRADABLE GEAR OILS AND LUBRICATING GREASES.

TERRAMARE OY — KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | INTERNATIONAL DREDGING AND MARINE EXPERTS

DREDGING AND MARINE EXPERTS

19

INTERNATIONAL TOP EXPERTISE We have over 200 top marine construction and slipform casting professionals responsible for the planning and execution of projects. We collaborate with personnel from companies of Boskalis Area Nordic team and our parent company Boskalis. DEVELOPMENT AND INNOVATION Only determined training guarantees top profession- als. We are renowned for creating innovations in working methods and for open-minded technologi- cal development.

DREDGING AND MARINE EXPERTS EN

OUR STAFF

• • • • • • • •

Technical white-collar staff Vessel masters and crew Crane and piling drivers

Slipform casters and concrete casters

Surveyors

Drillers and blasters Machine shop fitters

Other construction industry experts

SAFETY, HEALTH, QUALITY AND ENVIRONMENT We are well-known and awarded for our safety, high quality and environmental awareness. Bureau Veritas Certification has audited Terramare’s quality systems since the 90s and has stated that they meet the demands of the international ISO standards. Our health and safety procedures meet OHSAS 18001 requirements. Our quality system is certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001. The Finnish Construction Quality Association, RALA, has granted us a RALA Certification of Competence.

THE BOSKALIS WAY OF WORKING QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AIMS TO ACHIEVE OPERATIONAL EXCELLENCE WITH A CLEAR FOCUS ON SAFE AND SUSTAINABLE SOLUTIONS AND A CONSISTENT CLIENT APPROACH.

NINA SAFETY PROGRAMME We are applying our parent company safety program NINA “No Injuries, No Accidents”.

READ MORE ABOUT DREDGING AND MARINE EXPERTS: WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

TERRAMARE OY – FINLAND

PÄÄKONTTORI HEAD OFFICE

KALUSTOKESKUS PLANT DEPARTMENT Valkolammentie 2 A FI–07910 VALKO FINLAND

Laurinmäenkuja 3 A PL 14 | PO Box 14 FI–00441 HELSINKI FINLAND

terramare@boskalis.com P +358 9 613 621 F +358 9 6136 2700

Made with FlippingBook flipbook maker